hotel boscolo
hotel boscolohotel boscolo

PROJEKTY

vily hanspaulka

vily hanspaulka

i.s.c. muzo

i.s.c. muzo

hotel boscolo

místo : Praha 1 - Nové město

architekt : DaM, s.r.o.

investor : Boscole hotels

dodavatel : PSJ holding, a.s.